Preskočiť na obsah

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2019

Zverejnené 22.9.2021.

Kategória

Z m l u v a

o  pozemkovom spoločenstve uzavretá podľa Zákona

č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách

v znení neskorších predpisov

Názov spoločenstva : Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo

Adresa sídla spoločenstva : Švábovce č. 132, 059 12 Švábovce

(ďalej len „spoločenstvo“)

Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“). Nejde o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona.

Lesná spoločnosť Švábovce, pozemkové spoločenstvo, vzniklo ako nástupnícka spoločnosť zlúčením s WUD pozemkovým spoločenstvom Švábovce rozhodnutím zhromaždenia zo dňa 25. 3. 2018.

Čl. I.

Spoločná nehnuteľnosť

 1. Spoločnou nehnuteľnosťou, na ktorej je založené pozemkové spoločenstvo sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti možno zrušiť a vysporiadať podľa osobitného predpisu o pozemkových úpravách.
 2. Spoločná nehnuteľnosť sa nachádza v katastrálnom území Švábovce, zapísaná na listoch vlastníctva číslo 1624, 1628, 1830, 1834, 1835, 2305, 2301, 2320, v katastrálnom území Hôrka zapísaná na listoch vlastníctva 792 a 940 a v katastrálnom území Spišský Štiavnik zapísaná na liste vlastníctva 218, vedené na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Poprade.
 3. Spolu celková výmera pozemkového spoločenstva je 3  205 632 m2.

Spolu počet podielov spoločnej nehnuteľnosti je 3 205 632. Jeden podiel predstavuje výmeru 1 m2.

Počet podielov identifikovaných spoluvlastníkov k 31.3.2019 je 3 145 203.

Počet podielov(hlasov), ktoré spravuje a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond (ďalej len fond) podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona k 31.3.2019 je 7095.

Podrobne sú tieto údaje uvedené v povinných prílohách k tejto zmluve: Zoznam členov spoločenstva (príloha č. 1) a Zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti (príloha č. 2).

 1. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, alebo v ich mene spoločenstvo podľa odseku 5 tohto článku, možno ho previesť tretej osobe
 2. Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.
 3. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 4. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

Čl. II.

Hospodárenie spoločenstva

 1. Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obstarávať veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej. Za týmto účelom spoločenstvo:
 1. vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 2. hospodári v lesoch a na vodných plochách
 3. vykonáva práva vlastníka nehnuteľnosti, najmä právo prenájmu a výkonu práva poľovníctva
 1. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods.3 Zákona spoločenstvo nebude vykonávať.
 3. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s  účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku, alebo spôsobu úhrady straty.
 4. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Podiel člena spoločenstva a fondu na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom, ktorý určil člen spoločenstva a fond, ktorý je uvedený v zozname členov, alebo ktorý vyplýva zo zmluvy o spoločenstve, alebo rozhodnutia zhromaždenia.
 5. Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva, robiť si z nich výpisky alebo vyžiadať si ich kópie.
 6. Spoločenstvo bude od člena spoločenstva alebo fondu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov podľa odseku 6.

Čl. III.

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

 1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.
 4. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spravuje alebo s ktorým nakladá, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
 1. schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmenách okrem zmien v zozname členov a v zozname nehnuteľností,
 2. oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2 Zákona,
 3. poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 Zákona,
 4. vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 5. rozhoduje o zrušení spoločenstva
 6. Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje.
 1. u fyzických osôb : meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
 2. u právnických osôb: názov sídlo a identifikačné číslo

Zapisujú sa tu aj údaje v zmysle Zákona napr. pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum vzniku členstva v spoločenstve/ údaj o právnom predchodcovi člena spoločenstva, ale zoznam môže obsahovať aj ďalšie údaje podľa potrieb spoločenstva Do zoznamu sa zapisujú aj všetky zmeny evidovaných skutočností. Zoznam členov pozemkového spoločenstva tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1.

 1. Členovia spoločenstva a fond sú povinní nahlásiť spoločenstvu všetky zmeny evidovaných skutočností do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
 2. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.
 3. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich alebo robiť si z nich výpisy.
 4. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

Čl. IV.

Orgány spoločenstva

 1. Orgánmi spoločenstva sú :
 1. zhromaždenie
 2. výbor
 3. dozorná rada
 1. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva a najneskôr v deň voľby oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru.
 2. Ak je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) právnická osoba, práva a povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva jej zástupca; výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Právnická osoba, ktorá je členom orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c), je povinná bezodkladne oznámiť spoločenstvu výmenu svojho zástupcu.
 3. Volebné obdobie výboru a dozornej rady je päť rokov. Funkčné obdobie týchto orgánov spoločenstva sa začína v deň nasledujúci po zvolení orgánu spoločenstva, ak zhromaždenie neurčí neskorší deň začiatku funkčného obdobia. Dĺžka funkčného obdobia týchto orgánov spoločenstva nesmie presiahnuť dĺžku ich volebného obdobia. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník, alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva, ktorého je náhradníkom.
 4. Členovi výboru a dozornej rady spoločenstva patrí za výkon jeho funkcie odmena. Výšku a druh odmeny určí zhromaždenie v uznesení.

Čl. V.

Zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
 2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, vo vývesnej tabuli pri Obecnom úrade vo Švábovciach a na svojom webovom sídle.
 3. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať Zmluvu a jej zmeny okrem zmien v Zozname členov spoločenstva (ďalej len „Zoznam členov“) a Zozname údajov o spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve členov spoločenstva (ďalej len „Zoznam nehnuteľností“);
  2. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva
  3. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 Zákona;
  4. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 Zákona;
  5. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva;
  6. schvaľovať účtovnú závierku;
  7. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty;
  8. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva;
  9. rozhodovať o zrušení spoločenstva;
  10. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 5. Zhromaždenie rozhoduje:
  1. podľa ods. 4 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva;
  2. podľa ods. 4 písm. c), f), g), h) a k) nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona
  3. podľa ods. 4 písm. d) a e) len hlasmi vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
 6. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia Zhromaždenia.
 7. Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy, ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá Slovenský pozemkový fond, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. Za takéhoto člena je považovaný ten člen, ktorý v skutočnosti je známy, ale je mŕtvy.
 8. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor pozemkového spoločenstva, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahujú odseky 2, 3 a 11 tohto článku.
 9. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň jednu štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia, alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva, alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva, alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa príslušných ustanovení Zákona.
 10. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 5. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 2 tohto článku. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľaods. 4 písm. a), b), d), e), i) a j) tohto článku.
 11. Člen spoločenstva sa môže dať zastupovať na zhromaždení zástupcom. Takéto zastúpenie vzniká na základe písomnej plnej moci. Splnomocnenec potom hlasuje počtom hlasov zodpovedajúcich spoluvlastníckemu podielu splnomocniteľa.
 12. O priebehu rokovania zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa spisuje písomná zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia zápisnice. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, splnomocnenia a iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschová predseda spoločenstva.
 13. Výbor je povinný informovať príslušný orgán štátnej správy/okresný úrad/ o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
 14. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku.

Čl. VI.

Výbor

 1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje Zákon, táto Zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.
 2. Výbor
 1. koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z jej vlastníctva,
 2. uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť alebo jej časť, alebo inú obdobnú zmluvu,ak zo zmluvy o spoločenstve, alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,
 3. zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
 4. uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10Zákona, ak tak rozhodlo zhromaždenie,
 5. zastupuje členov spoločenstva pri zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov.
 1. Výbor má sedem členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
 2. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Predseda spoločenstva riadi bežnú činnosť spoločenstva a koná navonok za spoločenstvo. Predsedu výboru v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
 3. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len:

a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,

b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa, úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

6. Výbor riadi a zodpovedá za predaj dreva ako aj za iné úkony súvisiace s prácou v lese tak, aby náklady na dosiahnutie výkonov boli primerané. Zodpovedá za výber dodávateľa služby, za výber zamestnancov, vrátane odmeny pre týchto zamestnancov.

Čl. VII.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti členov spoločenstva. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 2. Dozorná rada má troch členov, z ktorých si volí predsedu dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva.
 3. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz do roka. Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady.
 4. Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza, alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo je podozrenie, že došlo k porušeniu Zákona, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve. Dozorná rada má v takomto prípade povinnosti výboru podľa článku V. ods. 2. tejto zmluvy. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa článku V.ods. 9 tejto zmluvy.
 5. Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, alebo dozorná rada nemá počet členov podľa odseku 2 tohto článku, a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady, môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 4 tohto článku.

Čl. VIII.

Spôsob voľby a odvolávania členov orgánov spoločenstva

 1. Členstvo v orgánoch spoločenstva (teda výboru a dozornej rady), ako aj funkčné obdobie je upravené v článku IV tejto zmluvy.
 2. Zhromaždenie volí a odvoláva

– členov výboru a ich náhradníka

– členov dozornej rady a ich náhradníka

Členovia výboru a ich náhradník, členovia dozornej rady a ich náhradník sú volení zhromaždením pred ukončením volebného obdobia orgánov spoločenstva. V prípade, že nastane situácia podľa článku VI. ods.5 alebo podľa VII ods.5 tejto zmluvy, voľby do orgánov spoločenstva sa uskutočnia na najbližšom zhromaždení.

 1. Hlasuje sa verejne.
 2. Náhradníci členov orgánov spoločenstva podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) a c) sú volení v samostatnej voľbe. Ich volenie sa riadi rovnakými pravidlami, ako volenie riadnych členov týchto orgánov.
 3. Voľba členov výboru:

Za člena výboru sú zvolení kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

 1. Voľba náhradníka za členov výboru:

Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena výboru. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena výboru, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona. Náhradník na miesto člena výboru nastupuje v prípade, že členovi výboru zaniklo členstvo podľa ods. 10 písm. b) až f). Funkčné obdobie náhradníka trvá do konca funkčného obdobia aktuálneho výboru.

 1. Voľba členov dozornej rady:

Za člena dozornej rady sú zvolení traja kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov a zároveň dosiahli nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

 1. Voľba náhradníka za členov dozornej rady:

Zhromaždenie volí jedného náhradníka za člena dozornej rady. Náhradníka volí zhromaždenie z kandidátov na člena dozornej rady, ktorí neboli zvolení. Za náhradníka je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov členov spoločenstva s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona. Náhradník na miesto člena dozornej rady nastupuje v prípade, že členovi dozornej rady zaniklo členstvo podľa ods. 10 písm. b) až f). Funkčné obdobie náhradníka trvá do konca funkčného obdobia dozornej rady.

 1. Odvolať právoplatne zvoleného člena výboru, alebo člena dozornej rady spoločenstva možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva v prípade, že člen orgánu spoločenstva preukázateľné koná proti záujmom spoločenstva, poškodzuje jeho činnosť, jeho členov, alebo účel spoločenstva.
 2. Členstvo vo výbore a dozornej rade zaniká:
 1. skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
 2. rozhodnutím zhromaždenia ( odvolaním ) ku dňu určenému zhromaždením, inak ku dňu konania zhromaždenia
 3. oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
 4. písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia. V prípade, že zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov od prevzatia oznámenia o vzdaní sa členstva, členstvo zaniká k nasledujúcemu dňu po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty. Členovia výboru a dozornej rady svoje písomné oznámenie o vzdaní sa zasielajú predsedovi výboru a predseda výboru svoje písomné oznámenie o vzdaní sa zasiela predsedovi dozornej rady.
 5. stratou podmienok pre členstvo stanovených touto zmluvou
 6. úmrtím člena
 7. zánikom spoločenstva

Čl. IX.

Podiel členov na činnosti a hospodárení spoločenstva

 1. Členovia spoločenstva majú právo a povinnosť:
  1. podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva, voliť a byť volený do jeho orgánov.
  2. predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány spoločenstva a byť o ich vybavení informovaní.
  3. podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov.
  4. podieľať sa na zisku alebo strate spoločenstva v sume a spôsobom, ktorý určujú ustanovenia tejto zmluvy a jej príloh, ak zhromaždenie nerozhodne inak.
 1. Podiely na zisku sa vyplácajú členom spoločenstva, ktorí sú uvedení v aktuálnom Zozname členov pozemkového spoločenstva.V prípade predaja spoluvlastníckeho podielu v priebehu kalendárneho roka sa nevypláca alikvótna časť podielu na zisku predchádzajúcemu vlastníkovi (bývalému členovi spoločenstva), vypláca sa celý podiel na zisku aktuálnemu členovi pozemkového spoločenstva.
 2. Podiely na zisku sa vyplácajú:
 1. na účet, ktorý oznámil člen spoločenstva výboru a tým vyjadril svoj súhlas so zasielaním podielov na zisku na tento účet
 2. v hotovosti v deň a v mieste určenom výborom spoločenstva
 3. poštovou poukážkou na adresu, uvedenú na liste vlastníctva. V tomto prípade znáša náklady na poštovné člen spoločenstva a tieto sú odpočítané z celkovej výšky jeho podielu. Podiely nižšie ako 3,- eurá sa poštovou poukážkou nezasielajú.
 1. Po zomrelom členovi spoločenstva sa nevyplatené podiely na zisku vyplatia oprávneným dedičom po ich zápise na list vlastníctva za roky od smrti až po zápis na list vlastníctva, najviac však za 6 rokov.
 2. Po uplynutí 6 rokov v prípade nevysporiadaného dedičstva, sa všetky nevyplatené podiely na zisku presunú do nerozdeleného zisku a ďalej sa nevyčleňujú.
 3. Ak neprevezme podiel na zisku žijúci člen pozemkového spoločenstva, alebo mu ho nie je možné doručiť, jeho podiel na zisku sa 6 rokov podrží. Po uplynutí 6 rokov sa presunie do nerozdeleného zisku podiel starší ako 6 rokov.
 4. O vyrovnaní strát pozemkového spoločenstva rozhodne zhromaždenie.

Čl. X.

Zrušenie, zmena a zánik spoločenstva

 1. Spoločenstvo sa zrušuje:
 1. znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 3. rozhodnutím zhromaždenia.
 4. z iných dôvodov určených Zákonom.
 5. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak
 1. spoločenstvo nevykonáva činnosť
 2. výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník, alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady, alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.
 1. Ak sa spoločenstvo zrušuje likvidáciou, na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločnosti.
 2. Spoločenstvo, keď sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné určiť obhospodarovateľa lesa.
 3. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.
 4. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI.

Slovenský pozemkový fond

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
 1. nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované v katastri nehnuteľností
 2. ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
 1. Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku podľa Zákona.
 2. Fond vykonáva práva člena spoločenstva citované v čl.III. ods. 4 zmluvy o spoločenstve.
 3. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond podľa bodu 1, predkupné právo.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmena zmluvy zahŕňa zákonné zmeny prijaté novelou č.110/2018 Z.z., ktorou bol novelizovaný zákon č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Ustanovenie § 32a ods.2 tohto zákona ukladá pozemkovým spoločenstvám povinnosť prispôsobiť zmluvu o spoločenstve tomuto zákonu do 30.6.2019 a podať okresnému úradu oznam podľa §25.
 2. Zmena tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve môže byť vykonaná na základe pripomienok zhromaždenia spoločenstva, po prijatí nových legislatívnych noriem týkajúcich sa činnosti spoločenstva a to vždy písomnou formou. Každá zmena zmluvy musí byť schválená zhromaždením. Prílohy tejto zmluvy môžu byť zmenené a doplňované aj bez súhlasu zhromaždenia.
 3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 4. Zhromaždenie schvaľuje túto zmluvu dňa …………, počtom podielov ………., z celkového počtu podielov …………….
 5. Dňom schválenia tejto zmluvy zhromaždením zaniká doteraz platná zmluva o spoločenstve zo dňa 16.2.2014 a je plne nahradená touto Zmluvou o pozemkovom spoločenstve.
 6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré budú použité podľa nasledovného rozdeľovníka :
 • Okresný úradPoprad- Pozemkový a lesný odbor – 1x
 • Obecný úrad Švábovce – 1x
 • Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, Švábovce – 2x

Zmluva má 11 strán

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dve prílohy: