Preskočiť na obsah

Povinnosti prevádzkovateľa žumpy

Zverejnené 29.12.2022.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti pripojiť sa – ak je to technicky možné a ekonomicky únosné – na verejnú kanalizáciu. Tam, kde sa občan nemôže pripojiť, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť zneškodnené v čistiarni odpadových vôd.

Pri výstavbe a následnom prevádzkovaní žumpy je nutné dodržať podmienky stanovené v STN 75 6081 – Žumpy.

Zákon ukladá povinnosť prevádzkovať žumpu podľa všetkých platných predpisov. Pokútne vypúšťanie obsahu do záhrady, na pole alebo len tak do zeme je protizákonné. Majiteľ sa musí o žumpu dôkladne starať. Jeho povinnosťou je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať – vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

Splaškovou odpadovou vodou je voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení. Za splaškovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na vrejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov … aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.
Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, v zhoršení celkového stavu životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je odpad priamo vypúšťaný.

Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami – doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV.
Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a vrejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.

Nekontrolovaným vývozom žúmp a vypúšťaním odpadových vôd z nich do okolitého prostredia hrozia riziká, o ktorých často tí, ktorí to robia ani netušia. Dochádza k biologickému znečisteniu fekálnymi a inými, pre pitnú vodu nebezpečnými, baktériami. Do pôdy a podzemnej vody sa dostávajú saponáty z práčky a ďalšie domáce chemikálie z prostriedkov na spriechodnenie odpadových potrubí, umývanie podláh, WC, kúpeľní a podobne. Ide často o vysoko toxické látky, čím dochádza navyše aj k chemickému znečisteniu okolitého prostredia. Občania si takto znečisťujú pôdu v záhradách, kde pestujú plodiny, ktoré následne konzumujú. Škodlivé látky a jedy tiež prenikajú do podzemnej vody, ktorú priamo pijú, ak v okolí sa nachádzajú studne.