Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Kategória

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011, zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 8 200 domácností v 700 obciach. Medzi nimi je aj obec Švábovce.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie je možné získať na stránke štatistického úradu www.statistics.sk alebo na telefónnom čísle 051/7735 321.

Štatistický úrad Slovenskej republiky všetkým ďakuje za ochotu, ústretovosť a porozumenie.

Zverejnené 21. septembra 2022.
Bez úpravy .