Preskočiť na obsah

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Upravené
22. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021

Obec: Švábovce

P l á n  k o n t r o l n e j  č i n n o s t ina obdobie júl – december 2021.


Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení. 
Plán kontrolnej činnosti:

  • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2021
  • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2021
  • Kontrola účtovných dokladov
  • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
  • Kontrola vybavovania podaných sťažnosti a petícii.

Stanoviská kontrolóra obce.

  • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obcena rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

Plán kontrolnej činnosti predkladá:

Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce 
Vo Švábovciach 28.05.2021