Preskočiť na obsah

Ždiar, cyklotrasa Strednica – Rozhodnutie

Upravené
22. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2021

OBEC Švábovce

-STAVEBNÝ ÚRAD-

059 12 Švábovce 132

Č.j.: ŠV-2021/480                                                             
Švábovce 06.09.2021

Obec Ždiar

059 55 Ždiar 202

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202 podal dňa 24.05.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“ na poz. parc.č. KN C 5545, 5416/2, KN E 4500/1, 4500/102, 4509/101, 4509/123, 3902, 3910/1, 3910/104, 3970 v katastrálnom území Ždiar.

Obec Švábovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), v platnom znení v spojení s ust. § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdilo návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe toho vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“ na poz. parc.č. KN C 5545, 5416/2, KN E 4500/1, 4500/102, 4509/101, 4509/123, 3902, 3910/1, 3910/104, 3970 v katastrálnom území Ždiartak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, prenavrhovateľa:

Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Michal Dúbravský, ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2807 * A2.

Popis stavby:

Začiatok cyklotrasy je situovaný na parkovisku lyžiarskeho strediska Skicentrum Strednica a.s.. Následne pokračuje priechodom pre cyklistov cez štátnu cestu I/66 a potom v súbehu s cestou I/66 vpravo v smere na Tatranskú Javorinu až po rázcestie cesty I/66 s napojením na cyklotrasu 2870 Hrebeň Spišskej Magury.

Celková dĺžka trasy: 1571,661 m.

Kategória: cyklistický chodník, funkčnej triedy D2.

Šírkové usporiadanie: Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná s cyklistickým pruhom šírky 1,50 m. Nespevnená krajnica šírky 0,25 m je po oboch stranách.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
 2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi.
 1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná v súlade s ust. § 47 stavebného zákona, v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná so všetkými náležitosťami podľa ust. § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 3. Pri spracovaní projektu stavby je navrhovateľ a spracovateľ projektu stavby povinný rešpektovať vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa osobitných predpisov:
 • Slovenská správa ciestKošice pod číslom SSC/10495/2020/6372/40382 zo dňa 11.12.2020
 • Okresný úrad Prešov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-PO-OCDPK-2020/048374-002 zo dňa 21.10.2020
 • Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny pod číslom OU-PP-OSZP-2020/018201-02-HA zo dňa 14.10.2020
 • Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom KPUPO-2020/21307-2/87660/Lk zo dňa 28.10.2020
 • OR PZ ODI v Poprade pod číslom ORPZ-PP-ODII-24-273/2020 zo dňa 02.11.2020
 • RÚVZ Poprad pod číslom PP 2949/2/2020/HŽP/DMM zo dňa 07.10.2020
 • Okresný úrad Poprad pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva pod číslom OU-PP-PLO2-2021/012729-006 zo dňa 02.09.2021
 • PVPS, a.s. Poprad pod číslom 22269/2020, 24382/2020 zo dňa 26.10.2020
 • T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6612028787 zo dňa 12.10.2020
 • SPP – Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/EX/0179/2020/Hy zo dňa 21.10.2020
 • VSD a.s. Košice pod číslom 19986/2020 zo dňa 26.11.2020

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa ustanovenia § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: V konaní boli dňa 16.06.2021 podané námietky, ktoré podali Štátny Lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica pod číslom ŠLT-OPDR-2021/43, v tomto znení: ,,Navrhovaná stavba sa dotýka pozemkov vo vlastníctve štátu v správe našej organizácie parc. CKN č. 5545 (zastavané plochy a nádvoria) a EKN č. 4500/1, 4500/102, 4509/101 (lesné pozemky) k.ú. Ždiar. Naša organizácia sa k predmetnej stavbe nevyjadrovala, dodnes nedošlo k vyriešeniu vzťahov k lesným pozemkom v zmysle prísl. ustanovení zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Tiež investor neuzatvoril v zmysle cit. zák.., resp. zák..č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nijakú zmluvu, ktorá by ho oprávňovala dotknuté pozemky využívať. Na základe uvedeného naša organizácia nesúhlasí s pokračovaním konania vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“. –námietky sa zamietajú

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202 podal dňa 24.05.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“ na poz. parc.č. KN C 5545, 5416/2, KN E 4500/1, 4500/102, 4509/101, 4509/123, 3902, 3910/1, 3910/104, 3970 v katastrálnom území Ždiar. K žiadosti bolo doložené 2 x projektová dokumentácia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Obec Švábovce stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil dňa 31.05.2021 začatie územného konania o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, a v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, pričom určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania podať námietky a pripomienky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V konaní boli dňa 16.06.2021 podané námietky, ktoré podali Štátny Lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica pod číslom ŠLT-OPDR-2021/43, v tomto znení: ,,Navrhovaná stavba sa dotýka pozemkov vo vlastníctve štátu v správe našej organizácie parc. CKN č. 5545 (zastavané plochy a nádvoria) a EKN č. 4500/1, 4500/102, 4509/101 (lesné pozemky) k.ú. Ždiar. Naša organizácia sa k predmetnej stavbe nevyjadrovala, dodnes nedošlo k vyriešeniu vzťahov k lesným pozemkom v zmysle prísl. ustanovení zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Tiež investor neuzatvoril v zmysle cit. zák.., resp. zák..č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nijakú zmluvu, ktorá by ho oprávňovala dotknuté pozemky využívať. Na základe uvedeného naša organizácia nesúhlasí s pokračovaním konania vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“. – Správny orgán podané námietky zamietol.

Stanovisko správneho orgánu k podaným námietkam:

Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu v zmysle platného Územného plánu obce Ždiar vrátane neskoršie vypracovaných a odsúhlasených čiastkových zmien.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona: Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle ust. § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona: Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.

K návrhu bola doložená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy. Ich stanoviská boli kladné, a neboli protichodné.

V zmysle ust. § 142h písm. b) stavebného zákona, správny orgán predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia na 120 dní.

Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v územnom konaní prináleží právo postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do stanoveného termínu sa k umiestneniu stavby nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 36 ods.3 stavebného zákona). Stanoviská predložené k dokumentácii pre územné rozhodnutie, v územnom konaní boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Rozhodnutím o umiestnení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Švábovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 7.9.2021                                  Zvesené dňa:

……………………………………….                             ………………………………………

pečiatka a podpis                                                    pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

3. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných pozemkov – oznámi sa verejnou vyhláškou

Na vedomie :

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

2. Štátne Lesy Tanap-u, 059 60 Tatranská Lomnica

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad

4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

5. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

6. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad

7. Okresný úrad Prešov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

8. OR PZ ODI v Poprade, Alžbetina 714/5, Poprad

9. Slovenská správa ciest, IV a SC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

10. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad

11. SPP – Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

12. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

13. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX d-30, Košice

14. Slovanet, a.s., ul. Werferova 3, Košice

15. SWAN, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice

16. Slovak Tekekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

17. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava