Dodatok č. 1 k VZN 1-2018 – O dodržiavaní čistoty a poriadku

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 22. marca 2023
Kategória

Prílohy