Preskočiť na obsah

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023

Zverejnené
14. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2023 − 30. septembra 2023
Kategória

Deň a čas konania volieb: 30. 09. 2023 od 7:00 h do 22:00 h

Miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Obecného úradu

Volebný okrsok č: 1

Adresa: Švábovce 132

Poučenie:

1.   Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.

2.   Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

3.   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/136-05

Prílohy

Súvisiace dokumenty