Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručení strategického dokumentu – „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“

Zverejnené
30. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
30. apríla 2024 − 15. mája 2024
Kategória

Obec Švábovce, ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“):

 • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente
  „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť
  výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Švábovce počas
  úradných hodín
 • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR:
  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-psk-kvalitnejsia-buducnost
 • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v
  pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné
  prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania
  strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred
  telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
 • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného
  úradu v sídle kraja najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou
  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
  ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
  Námestie mieru 3, 080 01 Prešo

Smart PSK kvalitnejšia budúcnosť

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/208

Prílohy