Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021-2030 – oznámenie strategického dokumentu

Zverejnené
8. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2023 − 30. septembra 2023
Kategória

Obec Švábovce, ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

  • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja“, a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín
  • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav
  • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
  • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia obcou

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

program hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja PSK

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/360-01

Prílohy