Preskočiť na obsah

ZaD č. 2/2021 ÚPN – o Švábovce

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Obec Švábovce, ako príslušný orgán územného plánovania (obstarávateľ), v zmysle § 22 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  (stavebný zákon), vo väzbe na § 31 stavebného zákona,

oznamuje  širokej verejnosti – dotknutým fyzickým a právnickým osobám nové prerokovanie upraveného návrhu dokumentácie

 „Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce.“

Predmetom upraveného návrhu dokumentácie „Zmena a doplnok č. 2/2021  územného plánu obce Švábovce“ (ďalej ZaD) je naďalej aktualizácia a návrh zmien a doplnení riešenia  funkčného využitia, verejného dopravného, technického vybavenia územia, ochrany prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva v rámci celého územia obce, a premietnutie výstupov z  ÚPN PSK.   Upravený návrh ZaD zohľadňuje požiadavky z predchádzajúcich rokovaní, ktoré sa premietajú aj do úpravy lokalít, vypustenia časti lokalít   a novej lokality pre kompostovisko. 

Návrh ZaD sa premieta do úpravy grafickej aj  textovej časti územného plánu. 

S návrhom ZaD sa môžete oboznámiť :

–    na úradnej tabuli obecného úradu (pre  priestorové  obmedzenia  zverejnená je časť dokumentácie),

–    na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín

–    s elektronickou verziou ZaD  na webovom sídle obce www.obecsvabovce.sk, v časti „Úradná tabuľa“ a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-2021-upn-o-svabovce-1

Obec k návrhu ZaD zvoláva aj verejné prerokovanie s výkladom spracovateľky ing. Márie Kollárovej, ktoré sa uskutoční dňa 12. 10. 2022 o 9:30 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré vás pozýva.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 694/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty