Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Poprad
od 11. júla od 17:00 hod do odvolania
.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Je zakázané:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na mistach so zvýšeným nebezpešenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Súvisiace dokumenty

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Prílohy

Popis

Obec Švábovce vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby bytového domu v obci Švábovce v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Švábovce F1 zo dňa 19. 5. 2023 a C11 zo dňa 16.6.2023.

Súvisiace dokumenty

Zápisnica - obchodná verejná súťaž - vyhodnotenie