Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Švábovce, ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

 • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín
 • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja
 • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
 • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia obcou

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

adaptacna strategia na zmenu klimy PSK

Prílohy

Popis

Obec Švábovce, ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

 • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja“, a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín
 • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav
 • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
 • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia obcou

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

program hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja PSK

Prílohy

Popis

Obec Švábovce, ako dotknutá obec v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

 • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín
 • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-
 • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
 • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-