Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Stiahnuť súbor 1_sIRsIE-VZtAHY_svabovce_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 241 KB / PDF Stiahnuť súbor 1_sIRsIE-VZtAHY_svabovce_STAV Veľkosť a typ súboru 3 MB / PDF Stiahnuť súbor 2_1_kompexny_10000_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor 2_1_kompexny_10000_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 3 MB / PDF Stiahnuť súbor 2_2_VPS_vykres_NAVRH-2 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor 2_2_VPS_vykres_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 558 KB / PDF Stiahnuť súbor 3_kompexny_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor 3_kompexny_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 9 MB / PDF Stiahnuť súbor 4_doprava_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor 4_doprava_STAV-2 Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor 5_VTV_voda-kanal_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor 5_VTV_voda-kanal_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 5 MB / PDF Stiahnuť súbor 6_VTV_energetika_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor 6_VTV_energetika_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 5 MB / PDF Stiahnuť súbor 7_OCHRANA-PRIRODY_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor 7_OCHRANA-PRIRODY_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor 8_PPF_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 2 MB / PDF Stiahnuť súbor 8_PPF_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 8 MB / PDF Stiahnuť súbor Sprievodna-sprava-_ZaD2_2021 Veľkosť a typ súboru 4 MB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-1-_FUNKCIE_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-1-_FUNKCIE_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 3 MB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-2-_VPS_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-2-_VPS_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 559 KB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-3-_REGULAcNe-CELKY_NAVRH-1 Veľkosť a typ súboru 1 MB / PDF Stiahnuť súbor SCHeMA-3-_REGULAcNe-CELKY_STAV-1 Veľkosť a typ súboru 440 KB / PDF

Popis

Obec Švábovce, ako príslušný orgán územného plánovania (obstarávateľ), v zmysle § 22 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov  (stavebný zákon), vo väzbe na § 31 stavebného zákona,

oznamuje  širokej verejnosti – dotknutým fyzickým a právnickým osobám nové prerokovanie upraveného návrhu dokumentácie

 „Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce.“

Predmetom upraveného návrhu dokumentácie „Zmena a doplnok č. 2/2021  územného plánu obce Švábovce“ (ďalej ZaD) je naďalej aktualizácia a návrh zmien a doplnení riešenia  funkčného využitia, verejného dopravného, technického vybavenia územia, ochrany prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva v rámci celého územia obce, a premietnutie výstupov z  ÚPN PSK.   Upravený návrh ZaD zohľadňuje požiadavky z predchádzajúcich rokovaní, ktoré sa premietajú aj do úpravy lokalít, vypustenia časti lokalít   a novej lokality pre kompostovisko. 

Návrh ZaD sa premieta do úpravy grafickej aj  textovej časti územného plánu. 

S návrhom ZaD sa môžete oboznámiť :

–    na úradnej tabuli obecného úradu (pre  priestorové  obmedzenia  zverejnená je časť dokumentácie),

–    na Obecnom úrade Švábovce počas úradných hodín

–    s elektronickou verziou ZaD  na webovom sídle obce www.obecsvabovce.sk, v časti „Úradná tabuľa“ a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-2021-upn-o-svabovce-1

Obec k návrhu ZaD zvoláva aj verejné prerokovanie s výkladom spracovateľky ing. Márie Kollárovej, ktoré sa uskutoční dňa 12. 10. 2022 o 9:30 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré vás pozýva.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce