Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 7:00 do 20:00 hod

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácia o spôsobe hlasovania https://www.minv.sk/?selfgov22-info11

ZAPISOVATEĽKA

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022:

Nora Korenková, pracovníčka OcÚ Švábovce, Švábovce 272, tel.: 052/7793 321, 0904 122 640 email: ekonom@obecsvabovce.sk

VOLEBNÉ OBVODY, MIESTO A ČAS KONANIA

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo dňa  17.6.2022  č. H/2   určilo,   že  Obecné   zastupiteľstvo  vo  Švábovciach   bude   mať  celkom  7 poslancov,  ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Čas konania volieb: 29.10.2022, 7:00 – 20:00 hod.

Miesto konania volib: zasadacia miestnosť OcÚ, Švábovce 132

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE ŠVÁBOVCE

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO ŠVÁBOVCIACH

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU PSK

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2022/kandidati-predseda/

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA PSK

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2022/kandidati-poslanci/

Súvisiace dokumenty

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022