Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

por. číslostrana/hnutie/koalíciapočet hlasov%
1PIRÁTSKA STRANA – SLOVENSKO40,53
2PRINCÍP00,00
3PROGRESÍVNE SLOVENSKO11415,22
4SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA10,13
5OĽANO, NEKA, NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PEČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK A KRESŤANSKÁ ÚNIA A ZA ĽUDÍ19926,57
6KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA20,27
7MAĎARSKÉ FÓRUM, OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA, ZA REGIÓNY, RÓMSKA KOALÍCIA, DEMOKRATICKÁ STRANA00,00
8VLASTENECKÝ BLOK00,00
9MODRÍ, MOST – HÍD20,27
10SPRAVODLIVOSŤ00,00
11SLOVENSKÉ HNUTIE OBRODY00,00
12SLOBODA A SOLIDARITA253,34
13SME RODINA233,07
14MYSLOVENSKO10,13
15SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA202,67
16SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA12216,29
17HLAS – SOCIÁLNA DEMOKRACIA11815,75
18SZÖVETSÉG – MAGYAROK. NEMZETISÉGEK. REGIÓK.
ALIANCIA – MAĎARI. NÁRODNOSTI. REGIÓNY.
20,27
19SRDCE VLASTENCI A DÔCHODCOVIA – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA00,00
20SDKÚ – DS – SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA – DEMOKRATICKÁ STRANA00,00
21KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO10,13
22DEMOKRATI222,94
23KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE678,95
24KARMA00,00
25REPUBLIKA263,47

volebná účasť: 67,29%

Prílohy

Popis

E-mail pre zasielanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obec.svabovce@gmail.com

E-mail pre zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
obec.svabovce@gmail.com

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou musí byť obci doručená
od 16. augusta 2023 do 08. septembra 2023.

V prípade osobného prevzatia obec vydáva hlasovacie preukazy do 29. septembra 2023 počas úradných hodín.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Prílohy

Popis

Deň a čas konania volieb: 30. 09. 2023 od 7:00 h do 22:00 h

Miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť Obecného úradu

Volebný okrsok č: 1

Adresa: Švábovce 132

Poučenie:

1.   Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.

2.   Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

3.   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Súvisiace dokumenty

Voľby do NRSR 2023 - Kontakt pre doručovanie žiadostí a oznámení

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.06.2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil
deň ich konania
na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

vyhlásenie volieb

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

  hlasovací preukaz

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

   • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
   • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

   a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

   voľba poštou

   Právo byť volený: Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

   Prekážkou práva byť volený je:

   • výkon trestu odňatia slobody,
   • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
   • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

   právo byť volený

   Súvisiace dokumenty

   Voľby do NRSR 2023 - Kontakt pre doručovanie žiadostí a oznámení