Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Švábovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Prezidentka Slovenskej Republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania
na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 7:00 do 22:00 h.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Znenie referendovej otázky a všetky potrebné informácie pre voličov sú v priložených dokumentoch a na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?referendum

Kontakt na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (do 5.12.2023): obec.svabovce@gmail.com

Obec Švábovce zriaďuje pre referendum jeden volebný okrsok s volebnou miestnosťou v zasadačke Obecného úradu, Švábovce č.132.

Špeciálny spôsob hlasovania

Osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21.januára 2023, a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti podá žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke špeciálnej okrskovej volebnej komisie v Poprade Ing. Mgr. Štefánii Zahoranskej.
Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky, na t. č. 0915 693 842 v úradných hodinách Okresného úradu Poprad (Pondelok, Utorok, Štvrtok 08:00 – 15:00, Streda: 08:00 – 17:00, Piatok: 08:00 – 12:00).
Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. v piatok 20. januára 2023 je možné podať‘ žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

VÝSLEDKY

Počet zapísaných voličov: 1 123
Počet zúčastnených voličov: 229
Počet platných hlasov: 225

Počet hlasov „Áno„: 217
Počet hlasov „Nie„: 8

Účasť na referende v obci Švábovce: 20,39%