Preskočiť na obsah

Nakladanie s odpadom

Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce Švábovce sa riadi VZN č. 2-2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN 2-2020 o miestnych daniach a poplatku, ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle obce.

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a za rok 2023 vykazuje úroveň vytriedenia 40,15%.

Úroveň vytriedenia  v rozmedzí  40 – 50% predstavuje poplatok 18€/t za uloženie odpadov na skládke.

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

KALENDÁR ZBERU ODPADU

ako triediť

Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK, a. s.