Preskočiť na obsah

Kontrolór obce

Ing. Veronika HOFFMANN

veronika.hoffmanova@obecsvabovce.sk

Plán kontrolnej činnosti
na obdobie január – jún 2024

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/
zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31.3.2024
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
  v platnom znení v podmienkach ZŠ s MŠ vo Švábovciach.
 • Námatková kontrola vybraných daňových výmerov vyrúbených pre fyzické osoby a
  právnické osoby za rok 2023 – súlad výpočtu s ustanoveniami VZN č. 2/2020
  v platnom znení, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Švábovce za rok
  2023
 • Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2023

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti
na obdobie júl – december 2023

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 6. 2023
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2023
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých formou originálnych kompetencií obcou Švábovce v  roku 2022 Evan. cirkvi AV vo Švábovciach na prevádzku Materskej škôlky, ktorej je zriaďovateľom.

Stanoviská kontrolóra obce:

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a výhľadového rozpočtu na roky 2025 a 2026.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i
na obdobie január – jún 2023

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31.3.2023
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola evidencie a kontrola vybavenia žiadosti o poskytnutie informácii podľa zákona 211/2000 Z.z. v platnom znení o slobodnom prístupe  k informáciám, ktoré boli doručené do Zákl.školy s MŠ za obdobie roka 2022
 • Kontrola účelového použitia a zúčtovania poskytnutých fin.prostriedkov z rozpočtu obce organizáciám v rozsahu nakladania s týmito fin.prostriedkami v zmysle VZN č.4/2005 v platnom znení – o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2022

Stanoviská kontrolóra obce:

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Švábovce za rok 2022
 • Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2022

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2022

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2022
 • Správa k tvorbe a čerpaniu  rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2022
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola dodržiavania ustanovení Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v platnom znení – so zameraním na povinné zverejňovanie informácii zo strany obce ako povinnej osoby

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce na  rok 2023 a výhľadového rozpočtu na roky 2024 a 2025

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach  20.05.2022

Obec: Švábovce

P l á n k o n t r o l n e j č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2022

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 357/2015Z.z. o finančnej kontrole v pod-

mienkach obce Švábovce

 • Následná kontrola účtovných dokladov v ZŠ s MŠ vo Švábovciach
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2022
 • Následná kontrola účtovných dokladov OcÚ Švábovce
 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Švábovce

za rok 2021.

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach 23.11.2021

Obec: Švábovce                                 

P l á n  k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2021

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2021
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2021
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola vybavovania podaných sťažnosti a petícii.Stanoviská kontrolóra obce
 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce 

Vo Švábovciach 28.05.2021

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j    č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2021.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola inventúrnych zápisov z inventarizácie majetku v ZŠ s MŠ Švábovce za rok 2020
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2021
 • Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých formou originálnych kompetencií v roku 2020 obcou Švábovce    Ev. av. cirkvi vo Švábovciach na prevádzku Materskej škôlky, ktorej je zriaďovateľlom
 • Následná kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2020

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach 24.11.2020

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j    č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2020

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2020
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.9.2020
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola VZN 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 1.1.2020 – súlad s ustanoveniami Zákona 582/2004 v platnom znení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a výhľadového rozpočtu na roky 2022 a 2023

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 29.05.2020

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2020

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – kontrola účtovných dokladov
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2020
 • Následná kontrola inventúrnych zápisov z inventarizácie majetku obce za rok 2019
 • Následná kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • Kontrola evidencie žiadosti o poskytnutie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zaslané alebo doručené na obec za obdobie roka 2019

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach 26.11.2019Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2019

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Kontrola základných organizačných noriem obce v súvislosti s novelizáciou zákonov súvisiacich s riadením obce (zákon o obec. zriadení; zákon o účtovníctve; zákon o rozpočtových pravidlách a podobne)
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2019
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2019
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 317/2001 o ochrane pred požiarmi a zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR v podmienkach obce Švábovce

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 a 2022

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 04.06.2019

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2019

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – Tvorba a použitie soc. fondu za rok 2018
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2019
 • Kontrola účelového použitia a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu obce organizáciám v rozsahu nakladania s týmito finančnými prostriedkami v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2018
 • Následná kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach 25.11.2018

Obec: Švábovce

P l á n    k  o  n t r o  l n e j    č i  n n o  s t i

na obdobie júl – december 2018

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Kontrola základných organizačných noriem obce v súvislosti s novelou Zákona o obecnom zriadení 369/1990
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2018
 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2018
 • Kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ

Stanoviská kontrolóra obce

 • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce

na rok 2019 a výhľadového rozpočtu na roky 2020 a 2021.

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach  04.06.2018

Obec Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2018

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2018
 • Následná kontrola účtovných dokladov
 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – kontrola účtovných dokladov

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

Plán kontrolnej činnosti predkladá Ing.Ondrej Korenko – kontrolór obce.

Vo Švábovciach 14.11.2017