Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

Obec Švábovce ako povinná osoba – podľa §2 ods. 1) zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – je povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii.
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou (ÚPVS, obec.svabovce@gmail.com) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
Pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, je podateľňa obecného úradu počas stránkových hodín.
Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená obci.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je adresovaná, musí v nej byť uvedené meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve obce žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, obec žiadosť odloží.
Ak obec nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.
Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne obec so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania, vytvárania nových informácií a prenášania na iný nosič.
Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná slepeckým (Braillovým) písmom alebo zväčšeným typom písma.

Ak obec poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak obec žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala.
O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania.

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.