Preskočiť na obsah

Projekt vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce

Zverejnené 1.9.2019.

Kategória

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Začiatok realizácie projektu: 12/2019 – ukončenie realizácie projektu: 03/2021

Cieľ projektu:
Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných učební na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
Zdokonalenie spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačnokomunikačných zručností, prírodovednej a technickej gramotnosti ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň podpora sebavzdelávania žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa.

Nenávratný finančný príspevok: 141 593,68 €
Výška finančnej podpory z EÚ: 126 689,08 €

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
www.irop.sk