Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Kategória

Obec Švábovce má zavedený systém triedeného zberu a na rok 2022 vykazuje úroveň vytriedenia 34,79%.

Úroveň vytriedenia  v rozmedzí  30 – 40% predstavuje poplatok 22€ /t za uloženie odpadov na skládke.

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s. https://www.naturpack.sk

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

Zverejnené 24. februára 2021.
Upravené 16. mája 2022.